Obchodné podmienky pri prevádzkovaní e-shopu www.nutristar.sk


Obmedzenie - nevhodné výrobky pre niektorých odberateľovVäčšina ponúkaných výrobkov obsahuje rôzne formy takzvaných biologicky aktivnych látok. Niektoré z použitých surovín môžu byť alergény pre čast populácie, alebo nie sú určené pre niektoré skupiny spotrebiteľov, napríklad takzvaných registrovaných športovcov, diabetikov, tehotné ženy a podobne. Pred objednaním tovaru sa zoznámte s podrobným popisom, kde sú tieto náležitosti obvykle uvedené. Podrobný opis získate kliknutím na názov výrobku. V prípade nejasností neváhajte a kontaktujte nás, lebo problém sa netýka len Vás a budeme sa snažiť informácie doplniť i pre ostatných odberateľov.


K základnému obmedzeniu, ktoré je uvedené v opise výrobkov: Nie je určené pre deti do 3 rokov: Tento text tu nie je z toho dôvodu, že výrobok je pre deti škodlivý, ale musí byť uvedený povinne, pokiaľ neprebehlo schválenie výrobku pre výživu detí do 3 rokov, čo nie je náš hlavný spotrebiteľský segment. Text sa uvádza tiež preto, že pri výrobkoch v kapsliach alebo tabletách je riziko vdýchnutia výrobku malými deťmi. Informácie publikované v tomto e-shope nepredstavujú záruky v právnom zmysle. Oficiálne informácie poskytujeme na požiadanie, pokiaľ to výslovne uvediete.


Článok I.

Úvodné ustanovenie


 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len "VOP") sú platné a účinné od 25.5.2018 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou ADITIVA SK, s.r.o., IČO: 36 432 016, IČ DPH: SK2022025984, so sídlom Bjornsonova 739/17, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16368/L, (ďalej len "Predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez Internetový obchod na adrese http://nutristar.sk (ďalej len "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "kúpna zmluva"), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.
 2. Tieto VOP sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných prostredníctvom alebo s použitím telefónu. Sadzba za použitie telefónu pri komunikácii s Predávajúcim v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy podľa VOP bude Kupujúcemu oznámená na začiatku každého hovoru, inak bude vypočítaná základnou sadzbou.
 3. Ďalšie kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce:


telefónne číslo: +421 915 826 141

e-mail: vanko@aditivask.sk

web: http://nutristar.sk


 1. Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke http://nutristar.sk a súvisiacimi webovými stránkami. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.
 2. VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 3. V prevádzke v sídle spoločnosti na Bjornsonovej 17, Liptovský Mikuláš sa uskutočňuje osobný odber tovaru.
 4. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je:


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/7632130


Článok II.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a jeho práva


 1. Na účely týchto VOP sa za Kupujúceho považuje spotrebiteľ.


(a) Kupujúci pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje a informácie potrebné na bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch; a to v rozsahu požiadaviek a úpravy obsiahnutej v týchto VOP.


(b) Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.


 1. Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy, v ktorých zákazníkom nie je spotrebiteľ.
 2. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke Predávajúceho v zmysle týchto VOP, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho, jeho dodávateľov ani iných subjektov.


Článok III.

Objednávka produktov


 1. Kupujúci objednáva výrobky a služby Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na http://nutristar.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávok a správ posielaných prostredníctvom formulárov cez e-shop). Komunikácia Kupujúceho a Predávajúceho súvisiaca s uzatvorením kúpnej zmluvy a dodávkou tovaru môže prebiehať aj prostredníctvom telefónu, avšak rozhodujúce sú údaje uvedené v písomnej e-mailovej forme. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na stránkach e-shopu, prevádzkovaného Predávajúcim, ak pri konkrétnej ponuke nie je uvedená kratšia lehota alebo iný údaj. Objednávka Kupujúceho ako prejav vôle smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ako aj zmluvný vzťah z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa posudzujú podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ohľadom na zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 2. Pri každej objednávke Kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu a dodaciu adresu, ak si neprevezme tovar osobne. Ďalej Kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, spôsob dopravy. Objednávka riadne vyplnená a vyhotovená prostredníctvom e-shop objednávky tieto podmienky spĺňa automaticky. E-mailovú objednávku vyhotovenú mimo e-shop formulára (ak obsahuje všetky požadované údaje) Predávajúci zaznamená, čím sa objednávka považuje za doručenú. O špecifikácii takejto objednávky Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto VOP a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcich ich spracúvanie, vybavovanie objednávok, prepravu tovaru a prípadné reklamácie tovaru).
 3. Po doručení objednávky Predávajúcemu bude objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a Kupujúcemu bude bez zbytočného odkladu odoslaná e-mailová správa potvrdzujúca doručenie objednávky so súhrnom objednávky a číslom objednávky.
 4. V prípade stornovania objednávky, aplikujú sa ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy. Objednávku je možné stornovať nielen písomnou formou (faxom, e-mailom), doručením písomného storna s textom objednávky Predávajúcemu, ale aj telefonicky. Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou na niektorý z kontaktov uvedených v objednávke. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenia vybavovania objednávky.
 5. Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.


Článok IV.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy


 1. E-shop obsahuje ponuku výrobkov, ktoré Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj jeho označenie, opis produktu, údaj o cene s DPH, ktorá je konečnou cenou tohto výrobku v eurách. Táto skutočnosť nie je na ujmu možnosti Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v e-shope služby alebo obdobné plnenia (zvlášť dojednané úpravy produktov), použijú sa primerane ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak.
 3. Kupujúci vloží do košíka vybraný tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky e-shopu (vedľa tovaru je na web stránke e-shopu zobrazené tlačidlo "Kúpiť", čím vstupujete do objednávkového procesu). Po vyplnení formuláru objednávky, zvolení spôsobu dopravy za tento tovar je Kupujúci oboznámený s konečnou kúpnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku a cien za dopravu. Pred potvrdením objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t. j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích údajov. Odoslaním tejto objednávky predstavujúcej objednávku s povinnosťou platby Kupujúci vykoná neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí Kupujúcemu jej doručenie elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávkovom formulári e-shopu.
 5. Predávajúci doručenú objednávku preverí s ohľadom na vyplnené údaje, osobu Kupujúceho a dostupnosť tovaru a začne s vybavovaním objednávky. Pošle Kupujúcemu informačný e-mail o spôsobe úhrady, ak bude dohodnutý bezhotovostný prevod na účet – číslo účtu, na ktorý je povinný Kupujúci uhradiť kúpnu cenu. V momente, kedy je tovar pripravený na dopravu a/alebo doručenie, zašle Predávajúci Kupujúcemu informačný e-mail o termíne doručenia alebo lehote osobného odberu (ďalej len "informačný e-mail o dodaní").
 6. Zaslaním informačného e-mailu o potvrdení objednávky k prijatiu návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikne Predávajúcemu povinnosť dodať vec Kupujúcemu v zmysle objednávky a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k predaniu veci alebo z objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.
 8. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej uzavretím.
 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy znáša a uhrádza Kupujúci.


Článok V.

Platobné podmienky


 1. Pri objednávkach Kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách. Cena a platby za dodanie, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou produktu tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.
 2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, Kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto VOP pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:


(a) v hotovosti, platbou v priestoroch Kupujúceho, ak tak bude dohodnuté,

(b) v hotovosti pri doručení kuriérnou službou – platba na dobierku.

(c) bezhotovostným prevodom. Predávajúci vystaví zálohovú faktúru (platba predom). O zaplatení faktúry je NUTNÉ Predávajúceho informovať e-mailom.


3.   V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere/dodaní tovaru je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.


4.    Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.


Článok VI.

Dodacie podmienky


 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v používateľskom rozhraní e-shopu je len orientačný a ako taký je v používateľskom rozhraní e-shopu riadne označený.
 2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v momente vyhotovovania objednávky. Predávajúci a Kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru. Ak si strany toto miesto výslovne nedohodnú alebo v e-shope nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru alebo v prípade vzniku pochybností platí, že dodanie tovaru bude realizované postupom podľa tohto článku, ods. 2. písm a) týchto VOP.


(a) Osobný odber v sídle Predávajúceho: Kupujúci si v e-shope môže vybrať odber v sídle na Bjornsonovej ulici 17, Liptovský Mikuláš kde si Kupujúci tovar prevezme. Produkty budú pripravené na odber a prevzatie na uvedenej adrese Predávajúceho, a to v termíne určenom Predávajúcim v informačnom e-maile o dodaní. Ak nie je trvanie a/alebo koniec odbernej lehoty určený alebo v prípade pochybností, odberná lehota je 7 kalendárnych dní od okamihu rezervácie. Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu dodatočnú odbernú lehotu, o čom bude informovať Kupujúceho e-mailom. Ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar v odbernej lehote alebo v dodatočnej odbernej lehote (ak mu bola poskytnutá), je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Po uplynutí odbernej lehoty, prípadne dodatočnej odbernej lehoty, nie je Predávajúci viazaný rezerváciou a ani objednávkou tovaru. Ak si Kupujúci, ktorý zaplatil za tovar bezhotovostným prevodom, tovar neodoberie v odbernej lehote, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 2 € za deň, a to počnúc prvým dňom po skončení odbernej lehoty stanovenej v tomto odstavci VOP, pokiaľ nebola medzi stranami dohodnutá iná lehota.


(b) Dodanie do miesta určeného Kupujúcim na "dodaciu adresu": O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. Ak Kupujúci neprevezme tovar v takto určenom mieste a čase, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla alebo predajne Predávajúceho. Predávajúci môže vykonať opakované doručenie tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Do zániku kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu všetky náklady súvisiace s doručovaním a opakovaným doručovaním a náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške určenej podľa článku VI. ods. 2. písm. a) týchto VOP, odo dňa nasledujúceho po prvom márnom doručovaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.


 1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne bez vád, t.j. majúci požadovanú akosť ako na fotografii web stránky a podľa opisu produktu.
 2. Pri väčších odberoch, novinkách alebo naopak dopredaji tovaru odporúčame Kupujúcemu dojednanie dodania vopred.
 3. Spôsoby dopravy a ceny poštovného nájde Kupujúci pri vyplňovaní objednávky. Poštovné je účtované formou prirážky k cene zásielky. Zásielky doručuje kuriérska služba GLS.


Článok VII.

Preberanie tovaru


 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne uvedenom v informačnom e-maile o dodaní a na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. Ak si Kupujúci vybral osobný odber, prevzatie tovaru vykoná na adrese Bjornsonova 17, Liptovský Mikuláš.
 2. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, Kupujúci ihneď kontaktuje Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spíše "Zápis o škode na zásielke".
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej kúpnej ceny Predávajúcemu vrátane všetkých peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Za úhradu sa považuje platba v hotovosti alebo pripísanie na účet Predávajúceho. Ak by nastala situácia, že vlastnícke právo z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, ešte nebolo prevedené (Kupujúci neuhradil plnú kúpnu cenu), má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na Kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


Článok VIII.

Zodpovednosť za chyby a záruka (reklamačný poriadok)


 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávané produkty majú požadovanú akosť, množstvo a sú bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávané produkty majú akosť a vlastnosti uvádzané Predávajúcim.
 2. Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je 12 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci môže uplatňovať reklamáciu v sídle spoločnosti. Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo kúpnej zmluvy. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.


(a) Odstrániteľná chyba: Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný (o čom rozhodne Predávajúci), môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia chyby budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.


(b) Neodstrániteľná chyba: Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.


 1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak sa zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav produktu a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale, je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení produktu zjavné vady alebo chýbajúce časti, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s závadným produktom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.
 2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením produktu alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou; chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.
 3. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný účtovný doklad – faktúra s DPH. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom dodaný záručný list, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.


Článok IX.

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení


 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 2. Predávajúci je správcom osobných údajov Kupujúceho podľa článku 4, bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR a oprávnený záujem Predávajúceho podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Predávajúceho je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (posielanie newsletterov).
 5. Predávajúci používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely na webovej stránke  tzv. súbory cookies. Používaním webu Kupujúci súhlasí s použitím spomínanej technológie. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke webu Kupujúci súhlasí s ich používaním. Kupujúci nemusí udeliť súhlas s používaním cookies, v takom prípade však Predávajúci nemôže zaručiť plnú funkčnosť webovej stránky.
  1. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR si môžete pozrieť TU.


Článok X.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP Kupujúci znáša i náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak v tejto lehote Kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je vhodné túto skutočnosť v odstúpení uviesť. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (faxom, e-mailom, písomnou zásielkou), s výnimkou odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej ústne, kedy postačuje akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť v prípade podania písomnou zásielkou dané vo vyššie uvedenej lehote na poštovú prepravu na adresu sídla na náklady a zodpovednosť Kupujúceho v prípade, že je doručený tovar po kvalitatívnej stránke plne funkčný. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslaním tovaru späť Predávajúcemu alebo jeho odovzdaním Predávajúcemu alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru. Lehota na vrátenie tovaru Predávajúcemu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  2. Produkt nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti, musí byť s pôvodným obalom a spolu s produktom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
  3. Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť. Predávajúci však nie je povinný splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku 3 článku X. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený Kupujúcim. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre tovar ponúkaný Predávajúcim.
  4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:


(a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

(b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

(c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

(d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.


6.    Ak sa má na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo, ak o to Kupujúci požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci uzatvorením zmluvy v zmysle týchto VOP vyhlasuje, že bol poučený o vyššie uvedenej okolnosti, za ktorej stráca právo odstúpiť od zmluvy.

7.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:


(a) sa tovar vypredal,

(b) zmenila sa cena dodávateľa surovín.


Článok XI.

Doručovanie a korešpondencia


 1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej forme, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Osobitný spôsob a forma doručovania vymedzené v jednotlivých ustanoveniach týchto VOP majú prednosť pred touto všeobecnou úpravou uvedenou vyššie.
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné: adresa pre doručovanie ADITIVA SK, s.r.o., Bjornsonova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, adresa elektronickej pošty vanko@aditivask.sk


Článok XII.

Základné informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy


Spoločnosť ADITIVA SK, s.r.o., IČO: 36 432 106, so sídlom Bjornsonova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 16368/L týmto poskytuje svojím zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pred uzatvorením zmluvy uzavretej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nasledujúce informácie podľa § 3 ods. 1 predmetného zákona:


 1. Hlavné vlastnosti tovaru sú uvedené na stránke e-shopu pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru. Špecifikácia tovaru sa súčasne nachádza v objednávke vyhotovenej podľa VOP Predávajúceho (ďalej len „VOP“).
 2. Predávajúcim je spoločnosť ADITIVA SK, s.r.o., ktorá prevádzkuje e-shop.
 3. Kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v článku XI. VOP.
 4. Reklamácie tovaru, sťažnosti alebo iné podnety možno podať na adrese sídla Predávajúceho.
 5. Všetky informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy sú uvedené v článku X. VOP.
 6. Predávajúci týmto poskytuje Kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné využiť pri odstúpení od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné zobraziť TU.
 7. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto VOP, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 prvá veta zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 8. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré sú súčasne uvedené v článku X. ods. 4 VOP.
 9. Informácie o zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru sú uvedené v článku VIII. VOP.
 10. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.
 11. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť objednaný tovar prevziať v zmysle dohodnutých podmienok dodania a povinnosť za objednaný tovar a objednané súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.
 12. Kupujúci bude povinný zaplatiť primeranú zálohu na kúpnu cenu Predávajúcemu iba na základe osobitnej dohody a za podmienok, ktoré si Predávajúci a Kupujúci osobitne dohodnú.
 13. Alternatívne riešenie sporov : (http://ec.europa.eu/odr), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).


Príslušný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia – kontakt : 0417632130


Článok XIII.

Záverečné ustanovenia


 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať, od zmluvy odstúpiť.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.


(a) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP a ustanovení kúpnej zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.

(b) Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných záväzkových vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Ak príslušné kontrolné orgány rozhodnú, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia týchto VOP zostávajú nedotknuté.

(c) Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

(d) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v plnej miere uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.


Za správnosť a úplnosť týchto Obchodných podmienok v súlade s právnym poriadkom SR zodpovedá: Miroslav Vaňko