Ochrana osobných údajov pri prevádzkovaní predaja cez www.nutristar.sk

 

I. Základné ustanovenie

1.       Prevádzkovateľom osobných údajov e podľa § 5 písm.o)  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ˇalej len „Zákon“ ) je ADITIVA SK, s. r .o.

Sídlo spoločnosti: Bjornsonova 739/17, Liptovský Mikuláš 031 01

IČO: 36 432 016 ( ďalej len „prevádzkovateľ“ )

1.       Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

ADITIVA SK, s. r .o.

Sídlo spoločnosti: Bjornsonova 739/17, Liptovský Mikuláš 031 01

Email: vanko@aditivask.sk

Telefón : 0915826141

1.       Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osob fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor , napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2.       Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.       Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.       Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

1)     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

-  plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods.1 písm. b) Zákona

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu ( najmä pre     zasielanie obchodných oznamov a newsletterov ) podľa § 13 ods. 1 písm.f) Zákona

-  Váš súhlas so spracovaním preúčely poskytovania priameho marketingu ( najmä pre     zasielanie obchodných oznamov a newsletterov ) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke alebo služby.

2) Účelom spracovania osobných údajov je:

-  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( meno a adresa, kontakt ), poskytnutie osobných je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť

-  zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1)     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu ).

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov ( subdodávatelia prevádzkovateľa )

1) Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

-  podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy

-  zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby

-  zaisťujúce marketingové služby

2) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny ( do krajiny mimo EU ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1)     Za podmienok stanovených v Zákone máte

-  právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona

-  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl I. týchto podmienok

2) ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1)     Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2)     Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírový program, ,heslá, šifrovanie.

3)     Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1)     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2)     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3)     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e- mailovu adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018